God ventilasjon reduserer spredning av virus

Visste du at god ventilasjon, bruk av gode filter, og ikke minst regelmessig bytte av ventilasjonsfilter kan redusere faren for spredning av både koronavirus, influensavirus og annen luftbåren smitte?

mann som bytter ventilasjonsfilter

Pandemien i 2020 og 2021 resulterte i mange nyttige erfaringer når det gjelder hvordan vi kan redusere faren for å bli smittet av ulike virus.

Det ble forsket mye på i hvilken grad koronavirus spres gjennom lufta, og hvor omfattende luftbåren smitte er.

Forskningen konkludere etter hvert med det en har erfart fra andre typer virus også: luftbåren smitte kan være en årsak til at virussykdommer som for eksempel Covid-19 spres og smitter fra person til person.

Og ikke minst: både Verdens Helseorganisasjon (WHO), Folkehelseinstituttet (FHI) og andre organisasjoner som for eksempel Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA) har som en følge av forskningen kommet med konkrete anbefalinger til hvordan du kan ta konkrete grep i ventilasjonsanlegget for å hindre smittespredning.

Slik reduserer ventilasjon spredning av virus

Før vi går litt grundigere til verks: dette er grepene du kan ta for å bidra til minst mulig spredning av virus gjennom lufta:

  • Sørg for at det er tilstrekkelig med luftskifte i lokalene
  • Vurder å la ventilasjonsanlegg gå i lengre perioder enn før, gjerne hele døgnet
  • Bytt filter til vanlige tidspunkt – minimum en gang i året, helst to
  • Bruk ventilasjonsfilter med god filtreringsgrad
  • Vurder å supplere med luftrensere som har kvalitetsfilter

Tilstrekkelig luftskifte reduserer smittespredning

FHI sier i sin anbefaling at det er viktig å sørge for inneluft av god kvalitet, og at det tilføres god luft i tilstrekkelige mengder.

De mener at ordinær drift av ventilasjonsanlegget er tilstrekkelig, men da er det også viktig å påpeke at «ordinær drift» betyr at en følger gjeldende standarder når det gjelder luftmengder, luftskifte, hvilke typer luftfilter som skal brukes, og hvor ofte luftfiltrene skal byttes.

La anlegget gå i lengre perioder

REHVA er på sin side de som er tydeligst når det gjelder anbefalinger for å redusere spredning av virus under pandemier som Covid-19: anlegget bør gå lenger pr dag enn når det er normal drift, slik at antall luftskifter økes.

Det er en klar anbefaling å øke ventilasjonen, det vil si at anlegget går lenger pr dag enn det som er vanlig under normal drift. I tillegg er det anbefalt at avtrekksventilasjon på toaletter går hele døgnet.

Bytt ventilasjonsfilter minst en gang i året

Ingen av faginstansene mener det er nødvendig å bytte ventilasjonsfilter oftere enn det som er anbefalt. Men hva er egentlig anbefalt når det gjelder intervall for bytte av filter?

Foreningen Ventilasjon Kulde Energi (VKE) anbefaler at det byttes filter en til to ganger i året.

Det er generelt anbefalt at en i områder med høy luftforurensning, som for eksempel byer og tettsteder, bytter filter to ganger i året.

Filter med dokumentert kvalitet

Det er stor forskjell på hvor effektivt et ventilasjonsfilter er. Det er også relativt store forskjeller fra filterklasse til filterklasse på hvor stor prosentandel av de minste partiklene et filter stopper. Derfor er det viktig å bruke et ventilasjonsfilter som har tilstrekkelig filtreringsevne/partikkelutskilling.

Uansett om det er influensasesong, pandemi eller ikke: i lokaler der mennesker oppholder seg skal det alltid brukes ventilasjonsfilter i minimum filterklasse ePM1.

I områder med mye forurensing, også kalt «rød sone», er det anbefalt å bruke filter i klasse ePM1 80 % eller høyere.

For å stoppe virus kreves det normalt filter av høyere filtreringsgrad enn det som er anbefalt å bruke i ordinære ventilasjonsanlegg. Men det er også slik at virus til en viss grad både blir fanget opp i ordinære fibre i filtermaterialet – i tillegg til at de fester seg til større partikler som er fanget opp av filteret. På den måten vil også filtreringsgraden påvirke hvor mye virus som blir fanget opp: jo høyere filtreringsgrad – jo bedre beskyttelse mot smitte.

Det som i alle fall er sikkert, er at du alltid må velge ventilasjonsfilter med egenskaper som er dokumentert av nøytrale og anerkjente offisielle testinstanser, og som er testet i henhold til ISO 16890. Grunnen til det, er at enkelte aktører tilbyr ventilasjonsfilter som i realiteten har dårligere egenskaper enn det som oppgis.

Derfor bør du alltid velge Eurovent-sertifiserte ventilasjonsfilter, og i tillegg gjerne be om P-merkede produkter.

Vurder luftrenser som en ekstra sikkerhet

Luftrensere med HEPA-filter kan også være et godt tillegg for å redusere virus fra lufta.

FHI mener at gode luftrensere kan være effektivt, men at de ikke erstatter effekten av et godt driftet ventilasjonsanlegg. De poengterer også at luftrensere må plasseres slik at de ikke skaper luftstrømmer som kan bidra til økt fare for smitte.

Oppsummert om ventilasjon og spredning av virus

Kort oppsummert: for å redusere faren for å spre virus via lufta, er det helt essensielt å ha et velfungerende ventilasjonsanlegg som driftes forsvarlig, at du har tilstrekkelig med luftskifter, bytter filter etter forsvarlige og jevne intervall, bruker ventilasjonsfilter med dokumentert kvalitet, og vurderer luftrenser som et supplement.

I tillegg er det viktig å ta forholdsregler når du bytter ut filtrene, og bruker både ansiktsmaske, hansker og gjerne beskyttelsesdrakt i tillegg.

Lurer du på hvilke ventilasjonsfilter som er anbefalt til ditt bruksområde?

Se oversikt over hvilke luftfilter som er egnet til ulike lokaler